Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
sobota, 24 kwiecień 2021 19:33

Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu

Polska za panowania Piastów w skrócie Polska za panowania Piastów w skrócie fot: commons.wikimedia.org

Powstanie państwa polskiego przekształciło się w barwną legendę, a opowieści o czasach pierwszych władców niemal od razu stały się częścią tradycji dynastycznej Piastów. Spisał ją jako pierwszy w początku XII wieku anonimowy kronikarz zwany Gallem, ale relacje o pierwszych latach funkcjonowania władzy piastowskiej były rozpowszechniane już ponad sto lat wcześniej.

Państwo gnieźnieńskie powstało w połowie X wieku i bardzo szybko objęło najpierw ziemie centralnej i południowej Wielkopolski, by następnie zająć także Mazowsze, ziemię Lubuską, Śląsk i Małopolskę. Zadziwia zarówno szybkość z jaką zostało zorganizowane, jak i zdolność do przetrwania kryzysów oraz umiejętność przejmowania obcych wzorów kulturowych – nowej religii, rytuału władzy, rozwiązań organizacyjnych.

Film o Piastach cz.1

Chrzest Polski w 966 roku i sojusz z Zachodem

Pierwszy znany nam fakt historyczny, chrzest Mieszka I i jego poddanych w 966 roku, był bowiem ważną decyzją polityczną podejmowaną przez władcę silnego i dobrze zorganizowanego państwa. Monarchia piastowska leżała wprawdzie na obrzeżach chrześcijańskiego świata, ale już wówczas miała duże ambicje i niemałe możliwości odgrywania aktywnej roli zarówno wobec cesarstwa i papiestwa, jak i państw sąsiednich. Potwierdzeniem było przybycie w 1000 roku do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha, cesarza Ottona III oraz decyzje tam podjęte. Polska uzyskiwała poparcie cesarza, Bolesław Chrobry otrzymywał misję organizowania wschodnich rubieży chrześcijańskiego świata, a Gniezno stawało się jedną z ważnych stolic cesarstwa.

Film o Piastach cz.2

Mieszko II i pierwsze problemy państwa Piastów

Kryzys nadszedł niespodziewanie, wkrótce po objęciu tronu przez Mieszka II i zagroził nie tylko wielkim zamierzeniom dynastycznym, ale również istnieniu państwa. Kraj był spustoszony najazdami i walką wewnętrzną, odradzały się podziały dzielnicowe, a struktura władzy na znacznych obszarach przestawała istnieć. Odbudowę monarchii podjął Kazimierz Odnowiciel, który ponownie narzucił władzę zwierzchnią. Opierała się ona w całym okresie pierwszej monarchii piastowskiej na równomiernie rozrzuconej siatce grodów, wyznaczającej jednocześnie władzę lokalną i nadzór administracyjny, kontrolę poboru danin i powinności oraz ochronę porządku publicznego. Równolegle istniała stale rozbudowywana struktura kościelna z arcybiskupstwem w Gnieźnie, pięcioma biskupstwami w prowincjach państwa oraz kolejnymi fundacjami klasztornymi. Książę dysponował również drużyną rycerską oraz dworem przybocznym, który tworzył ośrodek władzy centralnej. Ten model funkcjonowania państwa przetrwał aż do przełomu XII i XIII wieku. Zobacz także - Sztuka średniowiecza

Film o Piastach cz.3

 

Spory o władzę po śmierci Krzywoustego - podział na dzielnice

Podział królestwa po śmierci Bolesława Krzywoustego doprowadził do powstania pięciu dzielnic książęcych, ale niczym nie zmienił zasad monarchii.
Spory o przywództwo, władzę senioralną i prymat w dynastii zdominowały bieg wydarzeń w okresie panowania pierwszego pokolenia książąt. Postępujące dalej rozdrobnienie terytorialne prowadziło najpierw do osłabienia władzy książęcej i autorytetu dynastii, by następnie zmusić każdego z władców do zmian w funkcjonowaniu domeny. Utrzymywanie sieci grodów, kasztelanii i wysuniętych placówek było zbyt kosztowne i nieopłacalne w skali małego księstwa. Z kolei hierarchia kościelna pozostawała niezależna i zbyt potężna wobec kurczących się możliwości księcia. Dochód z danin nie pozwalał na utrzymanie dużego dworu i kancelarii oraz na kosztowną politykę zewnętrzną. Sytuację pogarszał brak jakiejkolwiek lojalności między członkami dynastii, którzy zawierali ciągle nowe sojusze, posuwali się do zdrady i wiarołomstwa, kierując się własną oceną sytuacji i osobistym interesem. Przetrwała jedynie legenda monarchii piastowskiej i tradycja zjednoczonego królestwa polskiego.

Film o Piastach cz.4

Dążenia dalszych Piastów i scalenie przez Łokietka państwa polskiego

W końcu XIII wieku zostały podjęte pierwsze próby odnowienia królestwa. Wiązały się one z ośrodkiem gnieźnieńskim i osobą Przemysła II, który w 1295 roku koronował się na władcę całego państwa. Dążenia te podjęli następnie ostatni Przemyślidzi, Wacław II i jego syn Wacław III, a później książę kujawsko-łęczycki Władysław Łokietek. Jego rządy doprowadziły do opanowania dużej części monarchii, umożliwiły koronację królewską, ale nade wszystko pozwoliły na odnowienie autorytetu dynastii piastowskiej i na powszechną akceptację dziedziczenia tronu w jego linii. Uznanie tytułu królewskiego i praw do całego dawnego królestwa miało przyjść dopiero później, wraz z sukcesami polityki Kazimierza Wielkiego.

Kazimierz Wielki i zakończenie epoki piastowskiej w 1370 roku

Ostatni Piast na polskim tronie w ciągu 37 lat swojego panowania doprowadził do stabilizacji królestwa, uznania swojej władzy zarówno w całym państwie, jak i na arenie międzynarodowej, zabezpieczenia granic oraz uporządkował finanse, skodyfikował i ujednolicił prawo, odnowił tradycję władzy centralnej i narzucił jednolity system administracyjny. Potrafił połączyć tradycyjny model monarchii patrymonialnej z władcą jako jedynym suwerenem i nadrzędnym arbitrem z potrzebami dużego królestwa i wymogami rozbudowanego aparatu państwowego. Nowa gospodarka, zapoczątkowana w XIII wieku i oparta na czynszu pieniężnym oraz opłatach w zbożu naturze została wkomponowana w sprawny system fiskalny, stworzony przez silnego monarchę, który prowadził na szeroką skalę politykę inwestycji państwowych. Równolegle król prowadził przemyślaną politykę zagraniczną, której celem było uznanie jego korony i granic odnowionego królestwa. Śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 roku zakończyła panowanie wielkiego władcy, ale także epokę piastowską w dziejach Polski.

Może Cię zaciekawić także: Liwia Druzylla - pierwsza cesarzowa Rzymu

Artykuły powiązane

 • Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich
  Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich

  Cesarze rzymscy byli władcami Imperium Rzymskiego, które kontrolowało większość Europy, część Afryki i Azji. Imperium to było jednym z największych i najpotężniejszych w historii świata, a cesarze, którzy rządzili nim przez wieki, wpłynęli na historię, kulturę i społeczeństwo na całym świecie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej cesarzom rzymskim, ich rządom, dokonaniom i wpływowi na historię.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:00
 • Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami
  Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami

  Starożytny Rzym był jednym z największych i najpotężniejszych imperiów w historii. Jednym z kluczowych elementów jego sukcesu była siła i potęga armii rzymskiej, która przyczyniła się do podboju i kontrolowania wielu terenów na całym świecie. Jednakże, Rzym był też obiektem inwazji i ataków ze strony różnych ludów barbarzyńskich, co skłoniło do wielu wojen. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wojnom Starożytnego Rzymu z barbarzyńcami, ich przyczynom, przebiegowi i skutkom.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:55
 • Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja
  Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja

  Armia rzymska była jednym z najważniejszych w historii świata. W Starożytnym Rzymie była to instytucja, która pełniła wiele różnorodnych funkcji, w tym ochronę terytorium, obronę granic, ale także zdobywanie nowych terenów i ekspansję terytorialną. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, znaczeniu i organizacji armii rzymskiej.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:50
 • Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu
  Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu

  Oktawian August, znany również jako Augustus, był pierwszym cesarzem rzymskim i jednym z najbardziej wpływowych władców w historii świata. Jego rządy trwały od 27 p.n.e. do 14 n.e., a jego wpływ na kulturę, literaturę, architekturę i politykę  widoczny jest aż do dzisiaj.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:06
 • Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?
  Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?

  Gladiatorzy byli jednymi z najbardziej kultowych postaci w Starożytnym Rzymie. Znani z walk na arenie, byli uważani za symbole siły, męstwa i odwagi. Jednak ich historia i znaczenie były o wiele bardziej złożone i różnorodne niż tylko walki na arenie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i znaczeniu gladiatorów w Starożytnym Rzymie.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:40
 • Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego
  Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

  U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

  Napisano środa, 15 marzec 2023 13:22
 • Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy
  Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy

  W dniu wyzwolenia niewolnik stawał się wyzwoleńcem, a więc wolnym człowiekiem i obywatelem. Mógł od tej pory integrować się ze społeczeństwem, jednak zawsze dzielił go dystans od ludzi wolnych od urodzenia. Z jednej strony wyzwoleniec zobowiązany był do przestrzegania pewnych powinności i reguł, które nie dotyczyły innych obywateli. Z drugiej mógł często liczyć na wsparcie swojego byłego pana, czyli tzw. patrona.

  Napisano czwartek, 16 luty 2023 18:40
 • Heroizm i patriotyzm w antyku
  Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

  Napisano wtorek, 17 styczeń 2023 15:14
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska
  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:23
 • Integracja Europejska: Jak to było?
  Integracja Europejska: Jak to było?

  W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

  Napisano środa, 14 grudzień 2022 11:55
 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Å»ycie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08
 • 3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka
  3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka

  Rola kobiet w życiu politycznym i społecznym znacznie zyskała na sile w II RP, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości. 28.11.1918 stał się dniem, w którym kobiety otrzymały prawa wyborcze i już w kolejnych wyborach parę kobiet pojawiło się w polskim Sejmie jak Gabriela Balicka-Iwanowska z ramienia partii narodowych czy też Zofia Sokolnicka.

  Napisano niedziela, 05 wrzesień 2021 12:40
 • Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu
  Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu

  Powstanie państwa polskiego przekształciło się w barwną legendę, a opowieści o czasach pierwszych władców niemal od razu stały się częścią tradycji dynastycznej Piastów. Spisał ją jako pierwszy w początku XII wieku anonimowy kronikarz zwany Gallem, ale relacje o pierwszych latach funkcjonowania władzy piastowskiej były rozpowszechniane już ponad sto lat wcześniej.

  Napisano sobota, 24 kwiecień 2021 19:33
 • Monarchia Karola Wielkiego
  Monarchia Karola Wielkiego

  Wędrówki plemion germańskich przyczyniły się do powstania na ziemiach dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego kilku państewek plemiennych. Do największego znaczenia doszło państwo Franków. Jego zjednoczenia dokonał pod koniec V wieku król Chlodwig z rodu Merowingów, przyłączając prawie całą Galię. W 496 roku przyjął chrześcijaństwo, co zapewniło mu poparcie duchowieństwa.

  Napisano sobota, 17 kwiecień 2021 13:35
 • Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę
  Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę

  Należy wiedzieć, że w VII wieku n. e. arabski prorok, Mahomet, stworzył nową religię - islam. 100 lat po jego śmierci jego wyznawcy (muzułmanie) władali olbrzymim imperium, rozciągającym się od Hiszpanii do granic Chin. Warto wiedzieć, że rozkwit nauki i sztuki arabskiej nastąpił w latach 900 - 1200 n. e. Podstawę rozwoju średniowiecznej filozofii arabskiej stanowiły przekłady autorów greckich, szczególnie Arystotelesa.

  Napisano sobota, 30 styczeń 2021 19:30
 • Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek
  Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek

  Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł zmianę statusu wsi, do tej pory traktowanej jako zależna od właściciela i rządzona przez niego społeczność lokalna. Aktem decydującym o charakterze gminy wiejskiej na obszarze późniejszego Królestwa Polskiego był dekret Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 roku, który przesądził o ustroju gminy do momentu uwłaszczenia wsi w Królestwie.

  Napisano środa, 27 styczeń 2021 18:31
 • Czy „Solidarność" odniosła sukces? Postulaty
  Czy „Solidarność

  Patrząc na Polskę po latach wolności zdajemy sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie zadane w tytule może być wyłącznie twierdząca. Runął Mur Berliński, runął mur oddzielający nasz kraj od zachodniej części Europy, runął mur dzielący Polaków. Największą zasługę miał w tym ruch „Solidarność”, który był iskrą wywołującą wielki ogień zmian na naszym kontynencie.

  Napisano poniedziałek, 25 styczeń 2021 17:49
 • Sztuka średniowiecza
  Sztuka średniowiecza

  Średniowiecze często określane jest jako wieki ciemne czy też czas upadku kultury, sztuki i nauki. Epoka ta kojarzy się z zacofaniem i zabobonami. Czy jednak tak było naprawdę? Żyjący w XIV w. włoski poeta Petrarka znany ze swoich sonetów do Laury, uważał, że po okresie światła (za jaki uważał antyk) nastał okres ciemności a więc średniowiecze. Sama nazwa głównego nurtu w sztuce średniowiecznej a więc gotyku, także jest nazwą mającą negatywne konotacje.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:57
 • Stalinizm w Polsce
  Stalinizm w Polsce

  Polacy po 1945 roku znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji polityczno-gospodarczej. Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło oczekiwanej wolności, gdyż władzę objęli komuniści. Na ich czele stanął Bolesław Bierut. Od tego momentu Polska stała się uzależniona od Rosji. Najważniejsze decyzje wydawane były w Moskwie przez Józefa Stalina. Lata 1945- 1953 są nazywane stalinizmem lub terrorem stalinowskim, gdyż obejmują okres od końca II wojny światowej do śmierci Stalina.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:33