Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
środa, 27 styczeń 2021 18:31

Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek

Samorząd gminny w Królestwie Polskim Samorząd gminny w Królestwie Polskim

Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł zmianę statusu wsi, do tej pory traktowanej jako zależna od właściciela i rządzona przez niego społeczność lokalna. Aktem decydującym o charakterze gminy wiejskiej na obszarze późniejszego Królestwa Polskiego był dekret Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 roku, który przesądził o ustroju gminy do momentu uwłaszczenia wsi w Królestwie.

Akt ten na czele gminy stawiał dziedzica jako wójta, a jej obszar utożsamiał z obszarem ziemskich dóbr. Okres konstytucyjny Królestwa nie przyniósł zasadniczych zmian w ustroju wsi i dopiero po powstaniu listopadowym powstało wiele projektów nowej organizacji gminy, dopuszczających pewne formy samorządu.

Ustrój gmin wiejskich w XIX wieku

Duże zmiany w ustroju gmin wiejskich wprowadził dopiero ukaz carski z dnia 15 marca 1859 roku, spełniając wysuwany od wielu lat postulat zwiększenia minimalnej wielkości gminy i ustalając jej wielkość na co najmniej 50 dymów. Obowiązek dokonania nowego podziału gmin powierzono naczelnikom powiatowym, zastrzegając jednak konieczność uwzględnienia lokalnych uwarunkowań oraz opinii właścicieli ziemskich. Wprawdzie własność gruntowa nadal miała decydujący wpływ przy ustalaniu gminnych granic, ale mimo wszystko wprowadzono obostrzenia prowadzące do utrzymania zwartości terytorialnej gminy bez względu na kwestie własnościowe.

Reforma samorządu gminnego Królestwa Polskiego

Razem z reformą uwłaszczeniową w Królestwie wdrożono reformę samorządu gminnego, całkowicie zmieniając ustrój polskiej wsi. Ukaz carski z dnia 2 marca 1864 roku o urządzeniu gmin wiejskich całkowicie oddzielił gminę od władzy właścicieli ziemskich i nadał jej charakter samorządowy. Do wykonania reformy powołany został Komitet Urządzający i komisje włościańskie. Zreformowana gmina składać się miała z wiosek, koloni oraz posiadłości dworskich, zatem konieczna stała się korekta istniejącej dotychczas sieci gminnej. W 1864 roku w Królestwie było 3083 gmin o różnej wielkości, przy czym ponad połowę stanowiły małe jednostki liczące do 1. 000 osób. Po wdrożeniu reformy nastąpiła fala łączenia gmin w celu stworzenia jednostek większych, lepiej zorganizowanych oraz łatwiejszych w kontroli przez władze centralne. W 1867 roku liczba gmin zmniejszyła się do 1329 ze średnią liczbą mieszkańców 3117 osób, natomiast w 1870 roku pozostało 1301 gmin, pomimo faktu przemianowania dotychczasowych 336 miast na wioski oraz powstania 59 całkowicie nowych gmin.

Samorzady gminne w XIX wieku w Polsce

Nowe gminy miały dwustopniową strukturę: pierwszy stopień stanowiło zebranie gromadzkie jednowioskowej gromady, w którym brać mogli udział gospodarze posiadający 1, 5 morgi ziemi, natomiast drugi stopień stanowiła administracja wielowioskowa, w skład której wchodzili gospodarze posiadający 3 morgi oraz właściciele folwarków. Cenzus majątkowy spowodował, że większość mieszkańców została odsunięta od wpływu na gminne sprawy. Wysoki był również cenzus na stanowisko wójta i ławników, bowiem było to 6 mórg, natomiast na stanowisko sołtysa 3 morgi i ukończone 25 lat. W roku 1879 Komitet do Spraw Królestwa Polskiego cenzus ziemi dla kandydatów na wójta i ławników obniżył do 3 mórg.

Kompetencje zebrania gminnego Polsce w XIX wieku

Liczbę zebrań gminnych ustalono na 4 rocznie, do ich kompetencji zastrzegając sprawy uchwałodawcze i kontrolne nad urzędnikami i majątkiem gminnym. Do kompetencji zwyczajnych zebrania gminnego należał:

 • wybór wójta gminy, ławników, pisarza oraz innych urzędników gminnych;
 • uchwały w interesach gospodarczych i innych dotyczących gminy;
 • przeznaczenie środków opiekuńczych i na urządzenie szkół gminnych;
 • ustanowienie działań i rachunków osób pracujących w gminie;
 • rozporządzanie nieruchomym majątkiem gminy;
 • wybór pełnomocników w celu załatwiania spraw gminnych;
 • wyrażenie opinii we wszelkiego typu sprawach, w których na zasadzie prawa ogólnego bądź innych postanowień zachodziła potrzeba wyrażenia zgody całej gminy.

Przebieg zebrania gminnego

Do ważności uchwał gminnego zebrania potrzebna była obecność co najmniej połowy uprawnionych, natomiast same uchwały zapadały jednomyślnie bądź większością głosów, przy czym w przypadku równości decydował głos wójta. W przypadku rozpatrywania spraw dotyczących zamiany, sprzedaży lub regulacji gminnych gruntów potrzebna była natomiast zgoda przynajmniej dwóch trzecich wszystkich uprawnionych gospodarzy. W sytuacji, gdy zebranie gminne nie dokonało rozkładu ciężaru podatków państwowych lub gminnych, wójt, po uprzedzeniu ławników i sołtysów, sporządzał taki rozkład oraz zawiadamiał o tym naczelnika powiatu. Uchwały, które były zapisywane w specjalnej księdze, nie wymagały wprawdzie zatwierdzania przez naczelnika powiatu, jeżeli były podejmowane w ramach kompetencji, jednak w praktyce naczelnik osobiście bądź przez swoich przedstawicieli często kierował obradami zebrań.

Zebrania gminne w Polsce XIX wieku

Gminne zebrania odbywały się pod przewodnictwem wójta, natomiast w sytuacji, gdy wójt kandydował ponownie na urząd bądź składał sprawozdanie finansowe, zebraniu przewodził sołtys wybrany przez zebranych lub najstarszy wiekiem. Z powodu częstego unikania przez gospodarzy udziału w zebraniach traciły one na znaczeniu na rzecz urzędu wójta, do którego kompetencji należało zwoływanie zebrań gminnych i wnoszenie pod ich obrady spraw, ponadto wykonywanie uchwał gminnych zebrań i sądów. Wójt był jednak przede wszystkim wykonawcą zarządzeń zwierzchnich urzędów, tj. naczelnika powiatu, władz włościańskich i sędziego pokoju.

Instrukcje urzędników

Naczelnicy powiatów mieli wskazane instrukcje, żeby wybierać na wójtów chłopów godnych zaufania i roztropnych, którzy winni być czynnymi obrońcami porządku społecznego i tarczą przeciw rewolucji. Polityka ta dała szybki efekt, bowiem w roku 1864 wójtów szlacheckiego pochodzenia było tylko 5%, chłopskiego 88%, natomiast 7% stanowili mieszczanie. Dekret zapewniał prawo wyboru wójta przez wyborców na trzyletnią kadencje, jednak zgromadzenie gminne po wyborze dwóch kandydatów na to stanowisko przesyłało ich nazwiska do naczelnika powiatu, który powoływał jednego na stanowisko wójta, natomiast drugiego czynił jego zastępcą. W sytuacji istnienia zastrzeżeń odnośnie kandydatów naczelnik zarządzał nowe wybory, a po ponownym wyborze niewłaściwych kandydatów mógł odwołać się do gubernatora z prośbą o ostatnie wybory. Wybrani wówczas kandydaci obejmowali wprawdzie swoje stanowiska, ale naczelnik miał prawo ich zawiesić za uchybienia w wykonywaniu obowiązków lub niemoralne prowadzenie się, zwracając się jednocześnie z prośbą do gubernatora o usunięcie z urzędu.

Urzędów w gminie (wójt, pisarz i sołtys) nie mogły sprawować osoby poniżej 25 roku życia, jak również niechrześcijanie, osoby bez stałego miejsca zamieszkania, skazani za przestępstwa oraz osoby pozostające pod dozorem policji lub sądu. Umiejętność czytania i pisania nie była konieczna, żeby zostać urzędnikiem gminnym, jednak za wyjątkiem pisarza. Wójta z pełnionego stanowiska mógł zwolnić gubernator, natomiast sołtysa naczelnik powiatu.

Według art. 22 ukazu o gminach, wójt gminy odpowiadał za utrzymanie porządku i spokoju w gminie, a sołtysi byli jego podwładnymi. Władza wójta rozciągała się na wszystkich mieszkańców gminy, włącznie z dziedzicami, obejmując również w szerokim zakresie funkcje policyjne. Wójt miał m. in. prawo stosować policyjne środki zapobiegające wszelkim przestępstwom i wykroczeniom, natomiast w sytuacji ich popełnienia zabezpieczyć ślady oraz zatrzymać winowajców.

Funkcja straży ziemskiej

Zmiany w zakresie funkcji policyjnych wójta wprowadził ukaz z dnia 31 grudnia 1866 roku, przekazując je straży ziemskiej i ustanawiając nadzór nad wójtem w tym zakresie. Straż ziemska podlegała naczelnikowi powiatu i posiadała prawo donoszenia o poczynaniach wójta, była ona zatem organem kontrolującym samorząd gminy i stawiającym wójta w nieoficjalnej zależności od strażnika ziemskiego, na którego wójt nie mógł donosić do naczelnika. Problemem był również analfabetyzm wśród wójtów, prowadzący do ich uzależnienia od pisarzy gminnych wybieranych przez gminne zgromadzenie lub też wynajmowanych za zgodą wójta, sołtysów oraz ławników. Pisarz jako jedyna osoba umiejąca pisać i czytać miał istotny wpływ na działalność gminnych sądów, ponieważ prowadził rejestry spraw karnych, cywilnych i umów spadkowych i chłopi zabiegający o jego poparcie często posuwali się do przekupstwa.

Organy gmin wiejskich początkowo pełniły także rolę sądów dla miejscowej ludności, bowiem powstały sądy gminne składające się z wójta oraz ławników wybieranych przez zebranie gminne w liczbie od 2 do 3 na gminę. Ławnikami nie mogli być niechrześcijanie, jak również karani, znajdujący się pod nadzorem policyjnym oraz podsądni. Do kompetencji sądu należało rozsądzanie spraw dotyczących osobistych zobowiązań, o naruszenie własności ruchomej, skarg osobistych oraz odszkodowań za szkody i drobne sprawy karne, jak kradzieże, wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu oraz osobom prywatnym. Sądy miały prawo stosować takie kary, jak upomnienia sądowe i grzywny do wysokości 3 rubli oraz areszt do 7 dni, przy czym istniała możliwość zamiany grzywny na 2 dni robót, natomiast aresztu na prace publiczne. W roku 1876 dokonano reformy systemu sądownictwa podstawowego, oddzielając sądy od gmin. Powstały wówczas okręgi sądowe złożone z dwóch bądź więcej gmin na czele z sędziami gminnymi oraz ławnikami wybierani na zebraniach gminnych. Powstałe w ten sposób sądy zajmowały się sprawami cywilnymi mieszkańców.

Okres pouwłaszczeniowy był czasem narastania konfliktów w łonie klasy chłopskiej z uwagi na fakt, że bezrolni i drobni posiadacze nie mający prawa głosu na zebraniach zarzucali bogatym gospodarzom współpracę z dziedzicami przeciwko gromadom. Wyrazem wzrostu świadomości chłopskiej były coraz liczniejsze partie i ruchy ludowe, których celem było podniesienie edukacji obywatelskiej i aktywizacja chłopów do walki o należne im prawa, natomiast platformą wystąpień stały się właśnie zebrania gminne, w których samowolnie zaczęli brać udział chłopi z nich wykluczeni.

 • Trzęsienia ziemi w Europie środkowej
  Trzęsienia ziemi w Europie środkowej

  Trzęsienia ziemi - naturalne katastrofy, które od zawsze wzbudzały strach i zdumienie ludzkości. Pomimo że środkowa Europa nie jest pierwszym miejscem, które przychodzi nam na myśl, gdy myślimy o sejsmicznych wstrząsach, ta część kontynentu ma swoją historię dotyczącą tego zjawiska. Ale jakie są jej źródła? Dlaczego tak się dzieje? Oto głębsze spojrzenie na trzęsienia ziemi w środkowej Europie.

  Napisano wtorek, 10 październik 2023 09:29
 • Barcelona 2017: Referendum i walka o niepodległość Katalonii
  Barcelona 2017: Referendum i walka o niepodległość Katalonii

  017 rok przyniósł dla Hiszpanii wyjątkowe wyzwanie, kiedy to serce kraju, Katalonia, podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum niepodległościowego. Barcelona stała się epicentrum konfliktu pomiędzy separatystami a rządem centralnym w Madrycie.

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 15:22
 • Afgańscy talibowie. Kim są?
  Afgańscy talibowie. Kim są?

  Kiedy słyszymy słowo "Talibowie", nasze myśli często przeskakują do wizji surowego reżimu islamskiego, kamienowania i zakazu dla kobiet uczestniczenia w życiu publicznym. Ale kim naprawdę są Talibowie? Jakie są korzenie tego ruchu i jakie oddziaływanie ma on na Afganistan i cały świat?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 10:46
 • Co to jest Hezbollah?
  Co to jest Hezbollah?

  Bliski Wschód jest od wieków skomplikowanym regionem, w którym współistnieją różne kultury, religie i interesy polityczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskusyjnych elementów współczesnej mozaiki politycznej tego regionu jest Hezbollah, libańska organizacja polityczno-wojskowa. Czy Hezbollah to bojownicy o wolność, czy może narzędzie w rękach większych graczy na Bliskim Wschodzie?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 10:27
 • Co to jest Hamas?
  Co to jest Hamas?

  Bliski Wschód, kraina o złożonej historii, pełen konfliktów i sojuszy, przez wieki stanowił tło dla wielu znaczących wydarzeń na świecie. Jego geopolityczne znaczenie często bywa przysłonięte przez jedno z najbardziej kontrowersyjnych i nierozwiązanych konfliktów współczesności – konflikt izraelsko-palestyński. Jednym z kluczowych graczy w tej zawiłej rozgrywce jest Hamas. Ale kim lub czym właściwie jest Hamas? Czy można go jednoznacznie zdefiniować jako organizację terrorystyczną, czy też posiada on głębsze, bardziej złożone oblicze?

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 09:54
 • Konflikt izraelsko-palestyński: O co chodzi?
  Konflikt izraelsko-palestyński: O co chodzi?

  Bliski Wschód, krzyżówka cywilizacji, jest świadkiem licznych konfliktów od setek lat. Jeden z nich, konflikt izraelsko-palestyński, jest szczególnie doniosły, dotykając serc i umysłów ludzi na całym świecie. Z korzeniami sięgającymi początków XX wieku, ta walka o ziemię, tożsamość i suwerenność stała się jednym z najbardziej zapalnych i trudnych do rozwiązania sporów międzynarodowych.

  Napisano niedziela, 08 październik 2023 09:40
 • Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich
  Cesarze Rzymscy: Rządy, dokonania i najważniejsi z nich

  Cesarze rzymscy byli władcami Imperium Rzymskiego, które kontrolowało większość Europy, część Afryki i Azji. Imperium to było jednym z największych i najpotężniejszych w historii świata, a cesarze, którzy rządzili nim przez wieki, wpłynęli na historię, kulturę i społeczeństwo na całym świecie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej cesarzom rzymskim, ich rządom, dokonaniom i wpływowi na historię.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:00
 • Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami
  Starożytny Rzym: Wojny z Barbarzyńcami

  Starożytny Rzym był jednym z największych i najpotężniejszych imperiów w historii. Jednym z kluczowych elementów jego sukcesu była siła i potęga armii rzymskiej, która przyczyniła się do podboju i kontrolowania wielu terenów na całym świecie. Jednakże, Rzym był też obiektem inwazji i ataków ze strony różnych ludów barbarzyńskich, co skłoniło do wielu wojen. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wojnom Starożytnego Rzymu z barbarzyńcami, ich przyczynom, przebiegowi i skutkom.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:55
 • Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja
  Starożytny Rzym: Armia - historia, znaczenie i organizacja

  Armia rzymska była jednym z najważniejszych w historii świata. W Starożytnym Rzymie była to instytucja, która pełniła wiele różnorodnych funkcji, w tym ochronę terytorium, obronę granic, ale także zdobywanie nowych terenów i ekspansję terytorialną. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, znaczeniu i organizacji armii rzymskiej.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:50
 • Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu
  Oktawian August: Pierwszy cesarz Rzymu

  Oktawian August, znany również jako Augustus, był pierwszym cesarzem rzymskim i jednym z najbardziej wpływowych władców w historii świata. Jego rządy trwały od 27 p.n.e. do 14 n.e., a jego wpływ na kulturę, literaturę, architekturę i politykę  widoczny jest aż do dzisiaj.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 16:06
 • Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?
  Starożytny Rzym: Kim byli gladiatorzy?

  Gladiatorzy byli jednymi z najbardziej kultowych postaci w Starożytnym Rzymie. Znani z walk na arenie, byli uważani za symbole siły, męstwa i odwagi. Jednak ich historia i znaczenie były o wiele bardziej złożone i różnorodne niż tylko walki na arenie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i znaczeniu gladiatorów w Starożytnym Rzymie.

  Napisano środa, 05 kwiecień 2023 15:40
 • Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego
  Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

  U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

  Napisano środa, 15 marzec 2023 13:22
 • Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy
  Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy

  W dniu wyzwolenia niewolnik stawał się wyzwoleńcem, a więc wolnym człowiekiem i obywatelem. Mógł od tej pory integrować się ze społeczeństwem, jednak zawsze dzielił go dystans od ludzi wolnych od urodzenia. Z jednej strony wyzwoleniec zobowiązany był do przestrzegania pewnych powinności i reguł, które nie dotyczyły innych obywateli. Z drugiej mógł często liczyć na wsparcie swojego byłego pana, czyli tzw. patrona.

  Napisano czwartek, 16 luty 2023 18:40
 • Heroizm i patriotyzm w antyku
  Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

  Napisano wtorek, 17 styczeń 2023 15:14
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska
  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:23
 • Integracja Europejska: Jak to było?
  Integracja Europejska: Jak to było?

  W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

  Napisano środa, 14 grudzień 2022 11:55
 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Å»ycie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08
 • 3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka
  3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka

  Rola kobiet w życiu politycznym i społecznym znacznie zyskała na sile w II RP, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości. 28.11.1918 stał się dniem, w którym kobiety otrzymały prawa wyborcze i już w kolejnych wyborach parę kobiet pojawiło się w polskim Sejmie jak Gabriela Balicka-Iwanowska z ramienia partii narodowych czy też Zofia Sokolnicka.

  Napisano niedziela, 05 wrzesień 2021 12:40
 • Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu
  Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu

  Powstanie państwa polskiego przekształciło się w barwną legendę, a opowieści o czasach pierwszych władców niemal od razu stały się częścią tradycji dynastycznej Piastów. Spisał ją jako pierwszy w początku XII wieku anonimowy kronikarz zwany Gallem, ale relacje o pierwszych latach funkcjonowania władzy piastowskiej były rozpowszechniane już ponad sto lat wcześniej.

  Napisano sobota, 24 kwiecień 2021 19:33