Facebook Trybuna Polska            Twitter Trybuna Polska           Youtube Trybuna Polska           Kontakt Trybuna Polska

 
czwartek, 16 luty 2023 18:40

Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy

Wyzwoleńcy w Starożytnym Rzymie Wyzwoleńcy w Starożytnym Rzymie pixabay

W dniu wyzwolenia niewolnik stawał się wyzwoleńcem, a więc wolnym człowiekiem i obywatelem. Mógł od tej pory integrować się ze społeczeństwem, jednak zawsze dzielił go dystans od ludzi wolnych od urodzenia. Z jednej strony wyzwoleniec zobowiązany był do przestrzegania pewnych powinności i reguł, które nie dotyczyły innych obywateli. Z drugiej mógł często liczyć na wsparcie swojego byłego pana, czyli tzw. patrona.

Kim był wyzwoleniec w starożytnym Rzymie?

Pozwalało to nie tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale też niejednokrotnie na osiągnięcie znacznych fortun np. na handlu czy na karierę na niższych szczeblach administracji. Wyzwolenie traktowano jako akt dobroci pana, a nie jako obowiązek. Każdy z niewolników próbował jak najbardziej przypodobać się panu, licząc na wyzwolenie. Jednak żadna ze stron nie podważała zasadności istnienia niewolnictwa. Istniały dwa rodzaje wyzwolenia. Wyzwoleniec mógł zostać wyzwolony cywilnie, co oznaczało otrzymanie wolności na zawsze. Możliwe było też wyzwolenie pretorskie, obowiązujące tylko za życia wyzwoleńca.

Wiązało się to z przejęciem jego majątku po śmierci przez byłego właściciela. Wyzwolenie cywilne miało różne określone prawem formy m.in. wyzwolenie po śmierci niewolnika, jako ostatnia wola właściciela niewolnika zawarta w testamencie, polegające na wpisie niewolnika na listę obywateli przez cenzora z inicjatywy właściciela lub wykupienie się niewolnika, często wraz z rodziną. Z kolei wyzwolenie pretorskie mogło mieć dowolną formę np. listu skierowanego do niewolnika lub przemówienia przy świadkach. Wyzwoleniec przejmował nazwisko rodowe byłego pana, przez co symbolicznie pozostawał pod jego kuratelą. Ponadto zobowiązany był do pewnych powinności wobec patrona. Do jego obowiązków należało tzw. obsequium, czyli wyrażanie szacunku należnego byłemu panu.

Jakie były prawa i obowiązki wyzwoleńca w starożytnym Rzymie?

Oznaczało to głównie, że wyzwoleniec nie mógł go pozwać w procesie cywilnym lub karnym oraz musiał składać ofiary w jego intencji. Innym zobowiązaniem było tzw. oparae. W jego ramach wyzwoleniec musiał przepracować określoną liczbę dni w roku dla byłego właściciela. Wymiar takiej pracy był określany w umowie zawieranej w momencie wyzwolenia. Z czasem patroni zaczęli ingerować w prawo zawierania małżeństw przez wyzwoleńców (tzw. connubium). Od końca Republiki zdarzały się przypadki zakazu zawarcia małżeństwa przez wyzwoleńca na podstawie odpowiedniego zapisu w umowie. Chodziło najczęściej o niewolnice, które od dnia ślubu nie musiały już świadczyć oparae na rzecz patrona. Często stawały się jego kochanką lub konkubiną, rzadziej żoną. Ponadto wyzwoleniec do czasu pryncypatu Augusta nie mógł poślubić prawdziwie wolnego obywatela. Także prawa do dziedziczenia po wyzwoleńcu z czasem zmieniły się na jego nie korzyść.

Do końca II w. p.n.e. nie musiał nic przekazywać byłemu właścicielowi. Jednak po zmianie prawa patronowi przysługiwała połowa majątku wyzwoleńca, a od czasów Augusta wyzwoleniec musiał przekazać część swojego majątku patronowi lub jego dzieciom, wnukom i prawnukom, jeśli przekraczał on 100 tysięcy sestercji. Sytuacje mogły utrudnić skomplikowane relacje rodzinne wyzwoleńców np. gdy pan miał dziecko z niewolnicą i jej wyzwolił, stawał się patronem tego dziecka. Status prawny wyzwoleńców przedstawiał się dość skomplikowanie. Byli wolnymi obywatelami, ale nie byli równi innym wolnym obywatelom. Mieli charakterystyczne tylko dla swojej grupy powinności i przywileje. Mogli szybciej awansować np. za pomocą romansu z patronem lub wzbogacić się, dzięki otrzymanemu majątkowi w spadku po nim.

Różne pozycje społeczne rzymskich wyzwoleńców

Byli też wyzwoleńcy o wyższej pozycji w społeczeństwie np. wyzwoleni przez cesarza, którzy często obejmowali stanowiska w administracji domowej cesarza i państwowej. Nikt nie mógł ponownie zniewolić wyzwoleńca, ponieważ ich wolność była gwarantowana przez miasto i państwo lub przez kapłanów bóstwa, któremu był on poświęcony. Choć zdarzały się wyjątki np. cesarz Klaudiusz uczynił to wobec kilku wyzwoleńców, którzy okazali niewdzięczność swoim patronom. Ponadto w 4 r. n.e. uchwalono lex Aelia Sentia, które pozwalało zsyłać wyzwoleńców sto mil od Rzymu lub na roboty przymusowe, ale tylko jako karę za przestępstwa. Wyzwoleńcy należeli do komicji centurialnych, więc mieli prawo głosu. Nie mogli sprawować urzędów, oprócz rangi augustalitas lub pomocniczych stanowisk w administracji państwowej i municypalnej.

Zmieniło się to w 24 r. n.e., gdy na mocy lex Viselia utracili prawo do obejmowania urzędów municypalnych. Ich status materialny był bardzo zróżnicowany. Część posiadała wielkie fortuny i starała się naśladować stylem życia patrycjuszy. Dorabiali się m.in. na handlu lub lichwie, a następnie kupowali ziemię. Inni wiedli życie biedoty, najczęściej w mieście. Mogli też sprawować wolne zawody np. lekarza, nauczyciela lub pracować w administracji. Zdarzali się też wyzwoleńcy trudniący się rzemiosłem. Część z nich pozostawała w majątku byłego pana jako jego służba. Niektórzy stawali się rolnikami po otrzymaniu ziemi z rąk cesarza. Można powiedzieć, że mieli dostęp do większości prac. Ich poziom wykształcenia był różny. Niektórzy zdobyli wykształcenie jeszcze przed zniewoleniem, inni nie posiadali go w ogółem, przy czym poziom wzbogacenia po wyzwoleniu często był nieproporcjonalny do poziomu wykształcenia. Społeczeństwo rzymskie pozytywnie oceniało ich bogactwo, jednak krytykowano ich tendencję do naśladowania patrycjuszy np. poprzez bogate stroje, wyposażenie wnętrz czy nieudolne próby dorównania im w retoryce. Wyzwoleńcy z formalnego punktu widzenia nie mogli dorównywać patrycjuszom m.in. dlatego, że dopiero ich dzieci posiadały pełnie praw obywatelskich. Ponadto każdy pamiętał o ich niewolniczej przeszłości.

Z czego żyli patrycjusze w starożytnym Rzymie?

Poza tym patrycjusze żyli, dzięki dochodom z ziemi. Przykładem bogatego wyzwoleńca, który naśladował styl życia arystokracji był Trymalchion, bohater utworu ,,Satyryki” Petroniusza. Książka ta powstała najprawdopodobniej w czasach Nerona (54-68 r. n.e.). Trymalchion został opisany jako nieuk, nuworysz i dorobkiewicz, który usilnie próbuje dorównać patrycjuszom w wiedzy i przepychu. Jednak brakowało mu wykształcenia i ogłady, co przejawiało się np. w złym guście muzycznym, w okrutnym traktowaniu niewolników i w wystroju jego wilii, w której na ścianach znajdowały się malowidła przedstawiające wymieszane sceny z ,,Iliady” i ,,Odysei”. Swój majątek zdobył, dzięki otrzymaniu spadku po swoim patronie. Pieniądze te wykorzystał na rozpoczęcie dochodowego handlu morskiego, a następnie kupił ziemię. Pozostanie przykładem tego jak daleko było wyzwoleńcom do poziomu patrycjuszy i jak nieudolnie próbowali naśladować wyższe warstwy społeczne.

 

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 2011 Andreau J., Wyzwoleniec, [w:] Człowiek Rzymu, pod red. A. Giardina, Warszawa 1997 Łoś A., Struktury społeczne w okresie wczesnego cesarstwa: warstwy wyższe, [w:] Strożytny Rzym w najnowszych badaniach. Studia i szkice, red. A. Kunisz, J. Wolski, Kraków 1994, s. 281-317 Petroniusz, Satyryki, przeł. M. Brożek, Ossolineum 1968 Cesarstwo rzymskie, [w:] Historia życia prywatnego, tom 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, pod red. P. Veyne, Ossolineum 1998, s. 17-222 Wyzwoleńcy w starożytnym Rzymie [online], Imperium Romanum, [dostęp: 13 czerwca 2020], Dostępny w Internecie:

Artykuły powiązane

 • Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

  U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

 • Heroizm i patriotyzm w antyku Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

 • Shakira: Nowa piosenka gwiazdy mocnym przytykiem w stronę Gerarda Pique! Shakira: Nowa piosenka gwiazdy mocnym przytykiem w stronę Gerarda Pique!

  Kolumbijska artystka wypuściła nowy numer we współpracy z Bizzarapem, pochodzącym z Argentyny raperem. Utwór zdobył ogromną popularność na Youtubie dochodząc do 22 milionów wyświetleń w zaledwie 8 godzin. Uwagę ludzi zwrócił przede wszystkim tekst piosenki odnoszący się do rozstania Shakiry z Gerardem Pique.

 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

 • Karnawał: Obrzędy, obyczaje i zwyczaje Karnawał: Obrzędy, obyczaje i zwyczaje

  Karnawał trwa od stycznia do lutego lub do początku marca. Dawniej w Polsce nazywano go zapustami. Swoimi korzeniami sięga starożytnej Grecji i Rzymu. Nawiązuje do rzymskich obchodów Saturnaliów, czyli wesołych świąt trwających od jesiennych zasiewów do Nowego Roku.

 • Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego
  Teatr współczesny: Realizacja Tadeusza Kantora – artysty totalnego

  U progu XX wieku europejski teatr współczesny przechodził intensywne przemiany, które w następnych latach nazwane zostały Wielką Reformą. Coraz więcej realizatorów sprzeciwiało się dominującej praktyce życia teatralnego – komercjalizacji, gwiazdorstwa, korupcji aktorów oraz hegemonii tekstu dramatycznego, któremu przedstawienie służyło jedynie za środek przekazu. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowych form realizacji teatru u boku modernistycznej epoki. Odchodzono od realizmu wystawy. Ustanawiano reteatralizację teatru, teatru umownego czy poetyckiego teatru ogromnego (S. Wyspiański, 1904 rok).

  Napisano środa, 15 marzec 2023 13:22
 • Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy
  Starożytny Rzym: Wyzwoleńcy

  W dniu wyzwolenia niewolnik stawał się wyzwoleńcem, a więc wolnym człowiekiem i obywatelem. Mógł od tej pory integrować się ze społeczeństwem, jednak zawsze dzielił go dystans od ludzi wolnych od urodzenia. Z jednej strony wyzwoleniec zobowiązany był do przestrzegania pewnych powinności i reguł, które nie dotyczyły innych obywateli. Z drugiej mógł często liczyć na wsparcie swojego byłego pana, czyli tzw. patrona.

  Napisano czwartek, 16 luty 2023 18:40
 • Heroizm i patriotyzm w antyku
  Heroizm i patriotyzm w antyku

  Heroizm czyli bohaterstwo i poświęcenie dobrej sprawie oraz patriotyzm czyli oddanie własnej ojczyźnie to postawy widoczne już w wiekach starożytnych. Były one jednak rozumiane nieco inaczej niż współcześnie, bowiem w antyku heroizm cechował nieliczne jednostki, ludzi pięknych i młodych, niemal półbogów, a pojęcie patriotyzmu było wysunięte na pierwszy plan – obrona godności własnego narodu była sprawa nadrzędną.

  Napisano wtorek, 17 styczeń 2023 15:14
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska
  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921: Bitwa Warszawska

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległości, lecz walka o ostateczny kształt jej granic trwała nadal. Najbardziej znaczące były działania skierowane przeciwko bolszewickiej Rosji. Batalia ta trwała od lutego 1919 r. do października 1920 r., a jej celem, oprócz walki o granicę, było powstrzymanie fali rewolucyjnej grożącej całej Europie.

  Napisano czwartek, 12 styczeń 2023 14:23
 • Integracja Europejska: Jak to było?
  Integracja Europejska: Jak to było?

  W latach okupacji hitlerowskiej w Europie, w państwach Wielkiej Koalicji rodziły się idee nowego ukształtowania sytuacji europejskiej. Największą aktywność w tym zakresie wykazywali politycy brytyjscy i ruch paneuropejski z centralą, zlokalizowaną w czasie wojny w Nowym Jorku. Natomiast w Londynie powstawały idee unii brytyjsko-francuskiej, polsko-czechosłowackiej i grecko-jugosłowiańskiej.

  Napisano środa, 14 grudzień 2022 11:55
 • II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939
  II wojna światowa: Kampania wrześniowa 1939

  „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.” Te słowa wypowiedział na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej minister spraw zagranicznych Józef Beck.

  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2022 03:37
 • Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Życie i tezy. Filmy z wykładów.
  Karol Marks - najniebezpieczniejszy ekonomista w historii. Å»ycie i tezy. Filmy z wykładów.

  Karol Marks. Jego dzieła na zawsze zmieniły historię Europy i świata. Skala, jaką osiągnął jego wpływ, zapewne przekroczyłaby jego wszelkie oczekiwania. Przez innego wybitnego filozofa, Paula Ricouera, nazywany mistrzem podejrzenia. Co kryje się pod tym terminem? "Mistrzowie podejrzenia" to inaczej mówiąc ci, którzy nie bali się zakwestionować idei wywodzących się z tradycji myślowej, w której żyli, nierzadko całkowicie zmieniając sposób patrzenia na świat.

  Napisano sobota, 08 styczeń 2022 18:08
 • 3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka
  3 sylwetki szalonych kobiet II RP - Pola Negri, Tamara Łempicka i Halina Konopacka

  Rola kobiet w życiu politycznym i społecznym znacznie zyskała na sile w II RP, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości. 28.11.1918 stał się dniem, w którym kobiety otrzymały prawa wyborcze i już w kolejnych wyborach parę kobiet pojawiło się w polskim Sejmie jak Gabriela Balicka-Iwanowska z ramienia partii narodowych czy też Zofia Sokolnicka.

  Napisano niedziela, 05 wrzesień 2021 12:40
 • Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu
  Polska za panowania Piastów w skrócie plus 4 części filmu

  Powstanie państwa polskiego przekształciło się w barwną legendę, a opowieści o czasach pierwszych władców niemal od razu stały się częścią tradycji dynastycznej Piastów. Spisał ją jako pierwszy w początku XII wieku anonimowy kronikarz zwany Gallem, ale relacje o pierwszych latach funkcjonowania władzy piastowskiej były rozpowszechniane już ponad sto lat wcześniej.

  Napisano sobota, 24 kwiecień 2021 19:33
 • Monarchia Karola Wielkiego
  Monarchia Karola Wielkiego

  Wędrówki plemion germańskich przyczyniły się do powstania na ziemiach dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego kilku państewek plemiennych. Do największego znaczenia doszło państwo Franków. Jego zjednoczenia dokonał pod koniec V wieku król Chlodwig z rodu Merowingów, przyłączając prawie całą Galię. W 496 roku przyjął chrześcijaństwo, co zapewniło mu poparcie duchowieństwa.

  Napisano sobota, 17 kwiecień 2021 13:35
 • Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę
  Naukowcy islamscy i ich wpływ na Europę

  Należy wiedzieć, że w VII wieku n. e. arabski prorok, Mahomet, stworzył nową religię - islam. 100 lat po jego śmierci jego wyznawcy (muzułmanie) władali olbrzymim imperium, rozciągającym się od Hiszpanii do granic Chin. Warto wiedzieć, że rozkwit nauki i sztuki arabskiej nastąpił w latach 900 - 1200 n. e. Podstawę rozwoju średniowiecznej filozofii arabskiej stanowiły przekłady autorów greckich, szczególnie Arystotelesa.

  Napisano sobota, 30 styczeń 2021 19:30
 • Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek
  Samorząd gminny w Królestwie Polskim - XIX wiek

  Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł zmianę statusu wsi, do tej pory traktowanej jako zależna od właściciela i rządzona przez niego społeczność lokalna. Aktem decydującym o charakterze gminy wiejskiej na obszarze późniejszego Królestwa Polskiego był dekret Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 roku, który przesądził o ustroju gminy do momentu uwłaszczenia wsi w Królestwie.

  Napisano środa, 27 styczeń 2021 18:31
 • Czy „Solidarność" odniosła sukces? Postulaty
  Czy „Solidarność

  Patrząc na Polskę po latach wolności zdajemy sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie zadane w tytule może być wyłącznie twierdząca. Runął Mur Berliński, runął mur oddzielający nasz kraj od zachodniej części Europy, runął mur dzielący Polaków. Największą zasługę miał w tym ruch „Solidarność”, który był iskrą wywołującą wielki ogień zmian na naszym kontynencie.

  Napisano poniedziałek, 25 styczeń 2021 17:49
 • Sztuka średniowiecza
  Sztuka średniowiecza

  Średniowiecze często określane jest jako wieki ciemne czy też czas upadku kultury, sztuki i nauki. Epoka ta kojarzy się z zacofaniem i zabobonami. Czy jednak tak było naprawdę? Żyjący w XIV w. włoski poeta Petrarka znany ze swoich sonetów do Laury, uważał, że po okresie światła (za jaki uważał antyk) nastał okres ciemności a więc średniowiecze. Sama nazwa głównego nurtu w sztuce średniowiecznej a więc gotyku, także jest nazwą mającą negatywne konotacje.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:57
 • Stalinizm w Polsce
  Stalinizm w Polsce

  Polacy po 1945 roku znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji polityczno-gospodarczej. Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło oczekiwanej wolności, gdyż władzę objęli komuniści. Na ich czele stanął Bolesław Bierut. Od tego momentu Polska stała się uzależniona od Rosji. Najważniejsze decyzje wydawane były w Moskwie przez Józefa Stalina. Lata 1945- 1953 są nazywane stalinizmem lub terrorem stalinowskim, gdyż obejmują okres od końca II wojny światowej do śmierci Stalina.

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 18:33
 • Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video
  Ciekawostki historyczne - Julia Augusta (Liwia Druzylla), pierwsza cesarzowa cesarstwa rzymskiego. Video

  Liwia Druzylla przez ponad pół wieku była najpotężniejszą cesarzową starożytnego Rzymu. Przysłowie mówi "Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta". Najlepszym, historycznym dowodem tej myśli, jest Cesarz August i jego żona Liwia Druzylla.
  Łacińskie słowo Augustus oznacza "majestatyczny, wyniesiony dzięki boskiej mocy".

  Napisano sobota, 09 styczeń 2021 13:35